Regulamin Sklepu Spirulina.pl

§1. Definicje i akronimy

Użyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczają:

1. CHECK-BOX - przycisk wyboru w kształcie małego prostokąta, który można zaznaczyć klikając nań lewym przyciskiem myszy bądź konsoli dotykowej

2. COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

3. DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)

4. KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę

5. KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

6. KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

7.KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie Sklepu internetowego, umożliwiający Usługobiorcy składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, zarządzanie adresami oraz wgląd do historii zamówień

8. KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy

9. OTRZYMANIE TOWARU – oznacza objęcie towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Niego osobę trzecią inną niż przewoźnik

10. PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

11. PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

12. PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

13. REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę/Usługodawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Sprzedawcę/Usługodawcę

14. REJESTRACJA – proces zakładania konta w Sklepie

15. REKLAMACJA DOTYCZĄCA TOWARU – oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy

16. REKLAMACJA USŁUGI – oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę

17. SKLEP – oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową https://sklep.spirulina.pl/ w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość

18. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza właściciela Sklepu internetowego https://sklep.spirulina.pl/ – Kamila Radlaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:

GRUPA FIZJOTERAPEUTY KAMIL RADLAK zwanym dalej jako SPIRULINA.PL z siedzibą we Wrocławiu:

Pl. Świętego Macieja 2/2 (kod pocztowy: 50-244 Wrocław), posiadającego numer NIP 8992621180, numer REGON 022413535, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres poczty elektronicznej: sklep@spirulina.pl, tel. 513 776 925, adres do korespondencji, zwrotów i reklamacji: SPIRULINA.PL Pl. Świętego Macieja 2/2, 50-244 Wrocław

19. TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza dokument na nośniku papierowym zawierający własnoręczny podpis autora dokumentu

20. USŁUGA – oznacza czynność faktyczną podejmowaną przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy (sprzedaż nie jest usługą, lecz umową nazwaną stypizowaną w Kodeksie cywilnym)

21. USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę

22. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)

23. UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej https://sklep.spirulina.pl/

24. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

25. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH- zasady przetwarzania danych osobowych w Serwisie uregulowane w §10 i11. Regulaminu

§2. Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem działalności Sklepu https://sklep.spirulina.pl/ jest handel produktami, w tym suplementami diety, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:

a) minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli,

b) połączenie z siecią Internet,

c) zainstalowana w urządzeniu z którego korzysta Użytkownik dowolna przeglądarka internetowa obsługująca standard html oraz php,

d) włączona obsługa cookies,

e) czynna skrzynka poczty elektronicznej.

3. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i podmioty nie będące Konsumentami.

4. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej https://sklep.spirulina.pl/ podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania towarów bez wad.

2. Zakazane jest dostarczanie do Sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

3. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

4. Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

5. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3. Procedura składania i realizacji zamówień towarów, zawieranie umów sprzedaży

1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową https://sklep.spirulina.pl/ 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

2. W Sklepie dopuszczalne są następujące formy składania zamówień:

a) za pomocą dostępnego on-line formularza zamówienia,

b) telefonicznie pod numerem 513 776 925 (od pon. do pt. w godz. od 9 do 17) podając w rozmowie telefonicznej niezbędne dane osobowe oraz preferowany sposób płatności i dostawy.

3. W przypadku, gdy Konsument składa zamówienie telefonicznie, Sprzedawca potwierdza treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedawcy.

4. W celu złożenia w Sklepie zamówienia za pomocą dostępnego on-line formularza zamówienia, Użytkownik powinien dopełnić następujących czynności:

=> przejść do podstrony https://sklep.spirulina.pl/produkty;

=> wybrać preferowaną kategorię produktów;

=> kliknąć na fotografię bądź nazwę preferowanego produktu;

=> kliknąć na znajdujący się przy opisie preferowanego produktu, przycisk z napisem „DODAJ DO KOSZYKA”, aby umieścić w ten sposób preferowany produkt w wirtualnym koszyku;

=> kliknąć na przycisk z napisem „Dalej”;

=> podać dane osobowe, których wpisanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, ulicę i nr domu/lokalu, kod pocztowy, nazwę miasta, nazwę kraju, nr telefonu, adres e-mail);

=> wybrać preferowaną formę dostawy;

=> wybrać preferowaną formę płatności;

=> zapoznać się z regulaminem;

=> zaznaczyć check-box przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy);

=> kliknąć na przycisk z napisem „potwierdź zakup”(w tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży).

5. Po zawarciu umowy sprzedaży Kupujący otrzymuje, za pośrednictwem systemu informatycznego Sklepu, wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie otrzymania zamówienia, potwierdzenie warunków zakupu oraz w załączniku niniejszy regulamin Sklepu.

6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

7. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:

=> przedpłata przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

=> szybki przelew elektroniczny za pomocą systemu PayPro S.A (rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24.pl)

=> gotówką za pobraniem (do rąk kuriera bądź listonosza),

=> PayPal to internetowa usługa finansowa tzw. portfel elektroniczny. Umożliwia ona płacenie za przedmioty za pomocą bezpiecznego konta internetowego

=> gotówką przy odbiorze osobistym w biurze Sprzedawcy we Wrocławiu: Pl. Świętego Macieja 2/2, 50-244 Wrocław

8. Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się: czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go kurierowi (czas przygotowania towaru do wysyłki) oraz czas dostawy.

9. Proces przygotowania towaru do wysyłki w przypadku wyboru płatności za pobraniem rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy sprzedaży, natomiast w przypadku wyboru płatności przelewem natychmiast po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy.

10. Maksymalny czas przygotowania towaru do wysyłki wynosi 3 dni robocze (w praktyce w większości przypadków czas ten wynosi 1 dzień roboczy).

§4. Dostawa towaru i realizacja zamówień

1. Maksymalny czas dostawy (okres od momentu przekazania przez Sprzedawcę towaru dostawcy do momentu dostarczenia towaru Kupującemu) wynosi: w przypadku dostawy firmą kurierską – 3 dni robocze; w przypadku dostawy za pośrednictwem operatora pocztowego (przesyłki zagraniczne) – 10 dni roboczych, w przypadku dostawy za pośrednictwem Inpost – 3 dni.

2. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego Kupujący ma prawo do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca zachowanie tego dokumentu i przesłanie jego kopii na adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.

3. Opłata za dostawę zakupionych od Sprzedawcy towarów wynosi:

a) w przypadku wyboru zapłaty przelewem i dostawy za pośrednictwem kuriera DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000028368, NIP 52602041=> 10 zł;

b) w przypadku wyboru zapłaty przy odbiorze i dostawy za pośrednictwem kuriera (DPD Polska Sp. z o.o) => 16,00 zł.

c) w przypadku wyboru zapłaty przelewem i dostawy za pośrednictwem Inpost Paczkomaty 24/7 , InPost spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. WIELICKA 28, 30-552 KRAKÓW, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000543759, numer NIP: 6793108059, numer REGON: 360781085, => 10.00 zł

d) w przypadku wyboru zapłaty przy odbiorze i dostawy za pośrednictwem Inpost Paczkomaty 24/7 => 16,00 zł.

4. Dostawa towaru zagranicę następuje za pośrednictwem operatora pocztowego Poczty Polskiej SA. Koszt dostawy zagranicę wynosi: za dostawę jednego produktu – 50,00 zł; za dostawę więcej niż jednego produktu – 50,00 zł + 10,00 zł za każdy dodatkowy produkt.

5. W przypadku zakupu towaru za łączną kwotę wyższą niż 300,00 zł, dostawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest bezpłatna.

§5. Zgodność Towaru z umową, rękojmia, gwarancja

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za zgodność Towaru z umową na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w przepisach rozdziału 5A tej ustawy.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta nieposiadającego statusu Konsumenta za wady Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi lub braku zgodności Towaru z umową.

4. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sprzedawcy: GRUPA FIZJOTERAPEUTY Kamil Radlak, Plac Św. Macieja 2/2, 50-244 Wrocław lub za pomocą poczty e-mail: sklep@spirulina.pl

5. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.

6. Reklamacje złożone przez Klienta nieposiadającego statusu Konsumenta, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

7. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem.

8. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie; Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt (dotyczy Towarów zakupionych od 1 stycznia 2023 r.).

9. Klient nieposiadający statusu Konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do Sprzedawcy.

10. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od jej otrzymania.

11.W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

12. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między Konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.

13. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu braku zgodności Towaru z umową niezależnie od uprawnień wynikających z ewentualnej gwarancji.

14. Towary w Sklepie nie posiadają gwarancji, tj. Klient może wykonywać swoje uprawnienia wynikające z wad Towaru tylko na podstawie braku zgodności Towaru z umową lub rękojmi.

§6. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy w formie dowolnej.

3. Przy składaniu oświadczenia o odstąpieniu Konsument może posłużyć się ustawowym formularzem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza tutaj (Formularz odstąpienia od umowy). Formularz ten można przesłać zarówno pocztą elektroniczną (na adres sklep@spirulina.pl jako plik będący załącznikiem do e-maila) jak i pocztą tradycyjną (czyli na nośniku papierowym) na wskazany adres:

Sklep Spirulina

Pl. Świętego Macieja 2/2, 50-244 Wrocław

4. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na wskazany w ustępie poprzednim adres.

5. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Sprzedawca informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Aktualny tekst tej ustawy dostępny jest m. in. pod tym adresem: Ustawa o prawach konsumenta. Jeśli chodzi o umowy które Konsument może zawierać za pośrednictwem sklepu https://sklep.spirulina.pl/, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje

Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

b) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

d) zawartych w drodze aukcji publicznej;

e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu dostępnego tutaj.

§7. Pozasądowe Sposoby Rozpatrywania Reklamacji I Dochodzenia Roszczeń Oraz Zasady Dostępu Do Tych Procedur

1. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.

4. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

5. Towary sprzedawane w Sklepie nie posiadają gwarancji, tj. Klient może wykonywać swoje uprawnienia wynikające z wad Towaru jedynie na podstawie rękojmi za wady.

§8. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną są bezpłatne. Sprzedaż towarów nie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.

2. Do usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną należy:

a) udostępnianie użytkownikowi sieci Internet do wglądu opisów produktów (w tym zdjęć) za pomocą strony internetowej,

b) udostępnianie użytkownikowi sieci Internet za pomocą strony internetowej https://sklep.spirulina.pl/ formularza zamówienia,

c)umożliwianie korzystania z Konta w Sklepie.

3. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w ustępie poprzednim pkt a i b, poprzez opuszczenie strony internetowej https://sklep.spirulina.pl/

4. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w ust. 2 pkt c niniejszego paragrafu, usuwając swoje Konto ze Sklepu poprzez wysłanie do Usługodawcy wiadomości e-mail z odpowiednim żądaniem na adres sklep@spirulina.pl bądź składając odpowiednią dyspozycję w rozmowie telefonicznej (właściwy nr telefonu to 513 776 935).

5. W celu utworzenia konta w Sklepie (zarejestrowania się), należy kliknąć na znajdujący się w prawym górnym rogu strony przycisk z napisem „ZALOGUJ”, kliknąć na napis „Utwórz nowe konto”, podać imię, nazwisko, adres e-mail oraz nr telefonu, utworzyć hasło, a następnie kliknąć na przycisk z napisem „Utwórz”.

6. Podanie danych osobowych wymienionych w ustępie poprzednim jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu założenia Konta.

7. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej sklep@spirulina.pl) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na wskazany w §1 adres siedziby Usługodawcy).

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

§9 Publikacja opinii

1. Sprzedawca umożliwia zamieszczanie oraz dostęp do zamieszczonych przez Konsumentów opinii o Towarze.

2. Sprzedawca nie zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od Konsumentów, którzy używali danego Towaru lub go nabyli, chyba że z informacji zawartej na stronie Sklepu wyraźnie wynika, że dana opinia pochodzi od Konsumenta, który używał danego Towaru lub go nabył (opinia została zweryfikowana).

3. Sprzedawca może zweryfikować, czy dana opinia pochodzi od Konsumenta, który używał danego Towaru lub go nabył, w szczególności poprzez sprawdzenie historii zakupów Konsumenta, zarchiwizowanych w systemie informatycznym Sklepu albo też kontakt z Konsumentem w formie co najmniej dokumentowej.

4 Sprzedawca nie ingeruje w treść zamieszczonych opinii, zamieszcza zarówno te pozytywne, jak i negatywne.

6Opinie nie są sponsorowane i nie mają na nie wpływu stosunki umowne ze Sprzedawcą, chyba że z informacji zawartej na stronie Sklepu wyraźnie wynika, że dana opinia jest sponsorowana.

§10. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest GRUPA FIZJOTERAPEUTY Kamil Radlak z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Świętego Macieja 2/2, 50-244 Wrocław, NIP: 8992621180, REGON: 022413535 zwanym dalej Sprzedawcą

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

9. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A z siedzibą w Krakowie (30-552), ul. Wielicka 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790.

§11. Przetwarzanie danych osobowych

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Grupa Fizjoterapeuty Kamil Radlak z siedzibą we Wrocławiu (50-244), pl. św. Macieja 2 lok. 2.

2. Jak skontaktować się z wyznaczonym w Grupa Fizjoterapeuty Kamil Radlak Inspektorem Ochrony Danych?

Przestrzeganie zasad ochrony danych w Grupa Fizjoterapeuty Kamil Radlak nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się poprzez adres e-mail: sklep@spirulina.pl

3. W jakim celu oraz w oparciu o jaką podstawę prawną przetwarzamy Twoje dane osobowe? Jak długo przechowujemy Twoje dane?

W związku z tym, że świadczymy różne usługi dla Użytkowników Serwisu przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

MARKETING

Potencjalni klienci, osoby kontaktowe potencjalnych klientów

Cel przetwarzania: Pozyskiwanie klientów biznesowych, kontakt w celu przedstawienia oferty

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes - marketing bezpośredni)

Retencja danych: Do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.

REKLAMACJE

Osoby zgłaszające reklamacje na świadczone przez Usługodawcę usługi

Cel przetwarzania: Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji od Użytkowników Serwisu oraz od potencjalnych klientów

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit c) RODO (obowiązek prawny)

art. 6 ust. 1 lit b) RODO (wykonanie umowy)

art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes - rozpatrzenie reklamacji)

Retencja danych: 10 lat od momentu otrzymania reklamacji oraz w przypadku sporu, do momentu jego rozstrzygnięcia, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń.

SERWIS INTERNETOWY

Użytkownicy Serwisu

Cel przetwarzania: Rejestracja Użytkowników

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO (wykonanie umowy)

Retencja danych: 21 dni po zakończeniu współpracy, 3 dni w przypadku usunięcia z przyczyn leżących po stronie użytkownika lub po 2 tygodniach od rejestracji, jeżeli nie zaakceptowano rejestracji.

UŻYTKOWNICY SUBSKRYBUJĄCY NEWSLETTER

Cel przetwarzania: Wysyłka powiadomień o nowych ofertach pracy oraz o Usługodawcy dostępnych w Serwisie

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)

Retencja danych: Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą lub po 2 tygodniach od zapisu, jeżeli nie zaakceptowano subskrypcji.

4. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu będą podmioty świadczące usługi na rzecz Grupa Fizjoterapeuty Kamil Radlak (w szczególności usługi takie jak obsługa systemów informatycznych) a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

5. Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres e-mail: sklep@spirulina.pl

5a Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś podczas korzystania z poszczególnych usług oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

5b Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

5c Prawo do usunięcia danych

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli:

wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę, Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych, wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych, a sprzeciw został uznany za zasadny, Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

5d Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych, gdy:

kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych, przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych.

5e Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, w związku z tym masz prawo:

uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską, uzyskać kopię swoich danych osobowych.

5f Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce edytuj dane po zalogowaniu na konto użytkownika. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania nieprawidłowych danych oraz ich uzupełnienia niekompletnych.

5g Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

5h Zgłaszania skarg

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

6. Czy podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług oferowanych w Serwisie. Konsekwencją niepodania danych jest brak dostępu do usług.

§12.Postanowienia końcowe

1. Zgodnie z art. 1836 Kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem, Klient może złożyć do stałego mediatora wniosek o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu Sprzedawcy/Usługodawcy. Informację o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach mediacyjnych można uzyskać w każdym Sądzie Okręgowym. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189), w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem Sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy/Usługodawcy (Sprzedawca/Usługodawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych ze Sprzedawcą/Usługodawcą przez Przedsiębiorców za pośrednictwem Sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

6. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o wprowadzanych zmianach najpóźniej na 7 dni przed wejściem ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według tekstu Regulaminu sprzed wejścia w życie zmian. W wypadku jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze Sklepu internetowego.

7. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę https://sklep.spirulina.pl/regulamin i dokonanie wydruku albo zapisanie pliku html z regulaminem na dysku twardym komputera bądź innym nośniku.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.

Załączniki: